October 2, 2016

Shabbos shell chizzuk with Slash and Zakk Wylde